یکی از اقدامات حاج امیر حیات مقدم   در زمان استانداری

وزارت نفت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/10/1385 که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید،
موافقت نمود:
وزارت نفت موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت
مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1– تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای مورد نیاز وزارتخانه یادشده با مدارک
دیپلم و فوق دیپلم از افراد بومی در سطح استان.
تبصره – هزینه های آموزشی افراد دیپلم و در صورت نیاز برای افراد فوق دیپلم تأمین
خواهد شد.

ایجاد ظرفیت های جدید شامل شهر انرژی ماهشهر و شهر انرژی امیدیه

ایجاد ظرفیت های جدید از قبیل جذب سرمایه گذار های داخلی و خارجی

اعطای وام های کارآفرینی و ایجاد امنیت شغلی جهت سرمایه گذاری

و موارد دیگر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.