فراجناحی

فراجناحی

دکتر امیر حیات مقدم: در شرایط فعلی باید به صورت فرا جناحی کار کرد. باید از افراد مومن. پاک دست. جوانمرد. متعهد و با اخلاق. استفاده کرد. باید با افراد تنبل و غیر متعهد برخورد شود و نباید به ایشان شرایط سوء استفاده داد. باید با افرادی که پاک ...
احسن نیوز

احسن نیوز

احسن نیوز: دکتر امیر حیات مقدم: در شرایط فعلی باید به صورت فراجناحی کار کرد. باید از افراد مومن. پاک دست. جوانمرد. متعهد و با اخلاق. استفاده کرد. باید با افراد تنبل و غیر متعهد برخورد شود و نباید به ایشان شرایط سوء استفاده داد. باید با افرادی که ...
بیانات 1

بیانات 1

به چند نکته اساسی باید توجه کرد (1)مساله اشتغال در جنوب خوزستان نیاز به یک اقدام ملی می باشد. ما چالش نداریم ما بحران داریم ، در استخدام های جدید به فوریت باید جلوی اشتغال افراد غیره بومی را بگیریم در تمامی استخدام های منطقه تا زمانی که یک ...